previous pauseresume next

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار مورخ ۹۷/۰۴/۲۷ در بخش بلوک زایمان و نوزادان با حضور تیم اجرایی شامل مسئول ایمنی بیمارستان، مدیریت پرستاری، کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و پرسنل و مسئول بخش با بررسی عوامل تهدید کننده ایمنی بیمار انجام شد.

کمیته اعتباربخشی

مورخ ۹۷/۰۴/۲۰ کمیته اعتباربخشی با حضوررئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان، مدیر خدمات پرستاری و کلیه ی مسئولین بخش ها و واحدهای بیمارستان جهت بررسی نواقص شناسایی شده در خود ارزیابی سنجه های بازدید ادواری و ارائه راهکار و اقدامات اصلاحی مورد نیاز، برگزار گردید.

کمیته دارو ، درمان و تجهیزات پزشکی

مورخ ۹۷/۰۴/۱۷ کمیته دارو ، درمان و تجهیزات پزشکی با حضور مدیر خدمات پرستاری، ناظر دارویی، مسئول داروخانه، مسئول بهبود کیفیت و کلیه ی سرپرستاران مرکز برگزار گردید.

کمیته ترویج زایمان طبیعی

مورخ ۹۷/۰۴/۱۷ کمیته ترویج زایمان طبیعی با حضور اعضاء اصلی جهت بررسی آمار درصد سزارین نخست زا مرکز برگزار گردید و به منظور کاهش میزان آن به کمتر از ۳۰ درصد تصمیمات و اقدامات اصلاحی لازم اتخاذ شد.

کمیته طب انتقال خون

مورخ ۹۷/۰۴/۱۶ کمیته طب انتقال خون با حضور رییس بیمارستان، مدیر بیمارستان و سایر اعضاء جهت بررسی نامه ارسالی اداره کل سازمان انتقال خون در خصوص تمدید گواهی هوویژیلانس برگزار گردید.

کمیته مدیریت خطا

مورخ ۹۷/۰۴/۱۶ کمیته مدیریت خطا جهت بررسی یک مورد خطای گزارش شده با حضور کلیه افراد مرتبط برگزار گردید و پس از بحث و بررسی تصمیمات لازم بمنظور پیشگیری از وقوع مجدد آن اتخاذ شد.

جلسه مشکلات سوپروایزرها

دوشنبه مورخ ۹۷/۰۴/۱۱ جلسه ای با حضور سوپروایزرهای بالینی برگزار گردید.

کمیته ایمنی بیمار

دوشنبه مورخ ۹۷/۰۴/۱۱ کمیته ایمنی بیمار با حضور رییس بیمارستان، مدیربیمارستان ، مدیر خدمات پرستاری، مسؤل بهبود کیفیت، کارشناس هماهنگ کننده ی ایمنی بیمار و کلیه ی سرپرستاران و نیز تعدادی از سوپروایزرهای بالینی برگزار گردید.

جلسه ایجاد هماهنگی بین بخشی در انتقال بیماران به اتاق عمل

شنبه مورخ ۹۷/۰۴/۰۹ جلسه ای با حضور کلیه ی مسؤلین بخش ها، مدیریت خدمات پرستاری و مسؤل بهبود کیفیت در اتاق عمل به منظور ایجاد هماهنگی بین بخشی در انتقال بیماران به اتاق عمل و نیز رعایت اولویت بندی در انتقال و پذیرش بیماران در اتاق عمل برگزار گردید.

جلسه اجرایی نمودن سنجه های بیهوشی و جراحی

مورخ ۲۸خردادماه جلسه ای در اتاق عمل با حضور رییس بیمارستان، مدیر خدمات پرستاری.، مسئول علمی اتاق عمل، مسئول اتاق عمل و مسئول بهبود کیفیت و رابط اعتباربخشی این بخش جهت بررسی وپیگیری درخصوص اجرایی نمودن کامل سنجه های محور مراقبتهای بیهوشی و جراحی برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در بیمارستان حضرت زهرا(س) RSS