previous pauseresume next

جلسه آموزشی احکام بیمار در حال احتضار

جلسه آموزشی بیمار در حال احتضار در روز شنبه مورخ ۹۵/۰۷/۱۷ توسط جناب حاج آقا فقیهی جهت کلیه پرسنل درمان و اداری به مدت ۲ ساعت برگزار گردید .