previous pauseresume next

جلسه آموزشی احیاء قلبی و ریوی نوزاد

جلسه آموزشی احیاء قلبی و ریوی نوزاد توسط آقای دکتر نیری متخصص اطفال روز چهارشنبه ۹۵/۰۳/۲۶ ساعت ۸ صبح در سالن کنفرانس جهت کلیه پرسنل بالین بیمارستان برگزار گردید و در این جلسه آموزشی در خصوص گام های نخستین احیاء و نحوه لوله گذاری و فشردن قفسه سینه دارو درمانی و احیاء نوزاد نارس توضیحات لازم داده شد.