previous pauseresume next

جلسه آموزشی احیاء نوزاد در روز پنج شنبه مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۶توسط جناب آقای دکتر طلوعی

جلسه آموزشی احیاء نوزاد در روز پنج شنبه مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۶توسط جناب آقای دکتر طلوعی متخصص بیهوشی جهت کلیه پرسنل درمان به صورت ۲ ساعت برگزار گزدید. در این جلسه آموزشی در خصوص مرور کلی و اصول احیاء، گام های نخستین احیاء، استفاده از وسایل تهویه با فشار مثبت در احیا ، فشردن قفسه سینه ،لوله گذاری داخل تراشه و جایگذاری راه هوایی ماسک حنجره ای توضیحات لازم داده شد.