previous pauseresume next

جلسه آموزشی استفاده صحیح و ایمن از دستگاه ها و تجهیزات پزشکی در روز پنج شنبه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۶ توسط سرکار خانم مهندس ایزدپناه

جلسه آموزشی استفاده صحیح و ایمن از دستگاه ها و تجهیزات پزشکی   در روزپنج شنبه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۶ توسط سرکار خانم مهندس ایزدپناه جهت کلیه پرسنل درمان به صورت ۲ ساعت برگزار گردید. در این جلسه آموزشی در خصوص اهمیت آشنایی صحیح و ایمن از دستگاه ها و تجهیزات پزشکی دستگاه الکتروشوک ، کاربرد اجزاء دستگاه دستورالعمل نگهداری، استفاده صحیح از دستگاه آلارم ها و نکات ایمنی آن جهت پرسنل بیان گردید.