previous pauseresume next

جلسه آموزشی ایمنی بیمار در روزچهارشنبه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ توسط سرکار خانم دکتر صفارزاده و آقای زارعی کارشناس ارشد ایمنی

جلسه آموزشی ایمنی بیمار  در روز چهارشنبه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ توسط سرکار خانم دکتر صفارزاده و آقای زارعی کارشناس ارشد ایمنی بیمار جهت کلیه پرسنل درمان به صورت ۴ ساعت برگزار گردید. در این جلسه آموزشی در خصوص تعریف تعریف ایمنی بیمار، شاخص های کشوری ایمنی بیمار و راهکارهای پیشگیرانه، آشنایی با ۹ راه حل ایمنی بیمار ، مشارکت بیمار در امر درمان، ایمنی بیمار در اقدامات تهاجمی، اقدامات لازم در خصوص مقادیر حیاتی و نتایج اقدامات پاراکلینیک معوقه هر بخش ، انواع خطا و پیگیری سریع خطاها رخ داده و ثبت خطاهاو استانداردهای اعتبار بخشی  جهت پرسنل بیان گردید.