previous pauseresume next

جلسه آموزشی تداخلات دارویی

جلسه آموزشی تداخلات دارویی و آشنایی با داروهای پر خطر در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۸/۰۳ توسط سرکار خانم دکتر بخشی جهت کلیه پرسنل بالینی به صورت ۲ ساعت برگزار گردید. در این جلسه آموزشی در خصوص اصول کلی تجویز دارو لیست داروهای پرخطر ، شایعترین اشتباهات دارویی در پزشکی ، اشتباهات دیداری و شنیداری در نسخه خئانی ، لیست داروهای مشابه و پرخطر عوامل مؤثر در بروز خطاهای دارویی و روش پیشگیری آن تعریف ADR و راه تشخیص آن ، انواع ADR گزارش دهندگان اصول محاسبات دارویی و نحوه رقیق کردن داروها توضیحات لازم داده شده است.