previous pauseresume next

جلسه آموزشی ویروس CCHF(بیماری تب خونریزی دهنده كريمه کنگو) در روز دوشنبه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶توسط سرکار خانم دکتر فرود

 جلسه آموزشی ویروس CCHF(بیماری تب خونریزی دهنده كريمه کنگو) در روز دوشنبه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶توسط سرکار خانم دکتر فرود دکترای اپیدمیولوژیست جهت کلیه پرسنل درمان به صورت ۲ ساعت برگزار گردید. در این جلسه آموزشی در خصوص تعریف بیماری، انواع HF، عامل انتقال و مخزن بیماری، اپیدمیولوژی بیماری، بیمار مظنون، محتمل و قطعی ، راه انتقال بیماری،اقدامات دامپزشکی، علایم بالینی، تشخیص ،عوامل پیشگیری کننده و کنترل و درمان و کمک های اولیه بیماری و نکات بهداشتی در دفن متوفی جهت پرسنل بیان گردید.