previous pauseresume next

رسالت

بیمارستان حضرت زهرا (س) به عنوان یک بیمارستان عمومی ، تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ماموریت دارد ، با رویکرد بیمار محوری و عدالت محوری از طریق استانداردهای بهبود کیفیت خدمات ، نیازهای بیماران را با حفظ کرامت انسانی بر اساس ارزشهای اسلامی ، در راستای اجرای برنامه تحول نظام سلامت ، با به کارگیری نیروهای متخصص و با انگیزه در منطقه شمال شرق اصفهان فراهم نماید.