previous pauseresume next

منشور حقوق بیمار

 1.  
 2. ۱ - بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب ، مؤثر و همراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادی ، فرهنگی و مذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد .
 3. ۲ - بیمار حق دارد محل بستری ، پزشک ، پرستار و سایر اعضای گروه معالج خود را در صورت تمایل بشناسد .
 4. ۳ - بیمار حق دارد در خصوص مراحل تشخیص ، درمان و سیر پیشرفت بیماری خود اطلاعات ضروری را شخصاً و یا در صورت تمایل از طریق یکی از بستگان از پزشک معالج درخواست نماید . به طوری که در فوریتهای پزشکی این امر نباید منجر به تأخیر در ادامه درمان و یا تهدید جانی بیمار گردد .
 5. ۴ - بیمار حق دارد قبل از معاینات و یا اجرای درمان ، اطلاعات ضروری در خصوص عوارض احتمالی و یا کاربرد سایر روش ها را در حد درک خود از پزشک معالج دریافت و در انتخاب نهایی درمان مشارکت نماید.
 6. ۵ - بیمار حق دارد در صورت تمایل شخصی و عدم تهدید سلامتی آحاد جامعه طبق موازین قانونی رضایت شخصی خود از خاتمه درمان را اعلام و یا به دیگر مراکز درمانی مراجعه نماید .
 7. ۶ - بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود از محرمانه بودن محتوای پرونده پزشکی ، نتایج معاینات و مشاوره های بالینی جز در مواردی که بر اساس وظایف قانونی از گروه معالج استعلام صورت می گیرد ، اطمینان حاصل نماید .
 8. ۷ - بیمار حق دارد  از راز داری پزشک و دیگر اعضای تیم معالج خو برخوردار باشد ،لذا حضور بالینی افرادی که مستقیماً بر روند درمان شرکت ندارند ، موکول به کسب اجازه بیمار خواهد بود .
 9. ۸ - بیمار حق دارد از دسترسی به پزشک معالج و دیگر اعضای اصلی گروه معالج در طول مدت بستری ،انتقال و پس از ترخیص اطمینان حاصل نماید .
 10. ۹ - بیمار حق دارد با کسب اطلاع کامل از نوع فعالیتهای آموزشی و پژوهشی بیمارستان که بر روند سلامتی و درمان او مؤثرند تمایل و رضایت شخصی خود به مشارکت درمانی را اعلام و یا در مراحل مختلف پژوهش از ادامه همکاری خودداری نماید.
 11. ۱۰ - بیمار حق دارد در صورت ضرورت اعزام و ادامه درمان در سایر مراکز درمانی ، قبلاً از مهارت گروه معالج ، میزان تعرفه ها و پوشش بیمه ای خدمات در مراکز درمانی مقصد مطلع گردد .